Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε τον φορέα στον οποίο θέλετε να ασκηθείτε, να βρείτε έναν επιβλέποντα για την Πρακτική σας Άσκηση στον φορέα αυτό, και, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, να συμφωνήσετε σε ένα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (τι θα κάνετε κατά τη διάρκεια της άσκησής σας στο φορέα).

Καταθέτετε τα ακόλουθα 3 έγγραφα:

Η πρόταση φοιτητή πρέπει να είναι μια παρουσίαση, έως μία σελίδα Α4, του προγράμματος άσκησης που θέλει να ακολουθήσει ο φοιτητής, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα Άσκησης. Η βαθμολογία της πρότασης γίνεται με άριστα το 4, με βάση τα παρακάτω 3 κριτήρια:

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου με email αν η αίτησή τους έχει γίνει δεκτή.