Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής να ασκηθούν αμειβόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Φυσικής. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”.

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μήνες πλήρους αποασκόχλησης, και λαμβάνει μέχρι 6 ECTS. Ο κωδικός του μαθήματος είναι ΦΥΣ-4093.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι: η αναλυτική βαθμολογία (40%), ο χρόνος φοίτησης (20%), και η πρόταση άσκησης του φοιτητή (40%).

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής μπορούν να κατατεθούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήταος Φυσικής.

Η επικύρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο