Υπολογιστικές Υπηρεσίες

Για την υπολογιστική υποστήριξη του Τμήματος Φυσικής, έχει συγκροτηθεί μια ολιγομελής ομάδα αποτελούμενη από εξειδικευμένο προσωπικό, η οποία σχεδιάζει, υλοποιεί και παρέχει υποστήριξη για τον εξοπλισμό και το λογισμικό που σχετίζεται με το domain physics.uoc.gr. Ανάμεσα στα άλλα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν:
 1. Υπολογιστικό Περιβάλλον
 2. Κεντρικές υποδομές
  • Σχεδιασμός, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του δικτύου κορμού του Τμήματος
  • Παροχή και υποστήριξη υπηρεσιών κορμού (E-mail, DNS, IP Addressing, DHCP, File services, Virtualization κ.λπ.)
  • Παροχή κεντρικής υπηρεσίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
 3. Λογισμικό
  • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού
  • Κεντρική διαχείριση λογισμικού
  • Αναβάθμιση λογισμικού
  • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των προϊόντων αυτών
 4. Φιλοξενία Δυναμικών Ιστοσελίδων
  • Δημιουργία, συντήρηση και επέκταση περιβάλλοντος ανάπτυξης δυναμικών ιστοσελίδων
  • Τεχνική συνδρομή και υποστήριξη προς τους διαχειριστές των ιστοσελίδων
  • Έλεγχος ασφάλειας, αναβάθμιση λογισμικού σε συνεργασία με τους διαχειριστές
 5. Τεχνική Υποστήριξη
  • Τεχνική υποστήριξη προς ερευνητικές ομάδες, ερευνητικά εργαστήρια και μεμονωμένους χρήστες
  • Εγκατάσταση και διαχείριση εικονικού περιβάλλοντος εξυπηρετητών
  • Παροχή τεκμηρίωσης
  • Υποστήριξη σεμιναρίων και διασκέψεων που διοργανώνει το Τμήμα και ερευνητικές ομάδες

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr