Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια

Ο τομέας της Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων προσανατολίζεται κυρίως στην θεωρητική μελέτη των Στοιχειωδών Σωματιδίων Υψηλών Ενεργειών και της Κοσμολογίας. Σήμερα ως μέλη του τομέα αυτού συγκαταλέγονται οι Δρς.: Γ. Αθανασίου, Η. Κυρίτσης, Β. Νιάρχος, Ν. Παπανικολάου, Α. Πορφυριάδης και Ν. Τσάμης συν ένας αριθμός μεταδιδακτορικών ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και επιστημονικών επισκεπτών.

Αντικείμενο του πεδίου είναι ο προσδιορισμός των εσχάτων συστατικών της ύλης και η διατύπωση των θεμελιωδών νόμων που διέπουν την δυναμική τους. Η προσπάθεια των ερευνητών του πεδίου τις τελευταίες δεκαετίες κατέληξε, μετά από τη θριαμβευτική πορεία της δεκαπενταετίας 1970 - 1985, στην διατύπωση αυτού που ονομάζουμε «Καθιερωμένο Πρότυπο» (Κ.Π.) της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. Όλα τα ως σήμερα πειραματικά δεδομένα επαληθεύουν το Κ.Π. Σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, τα έσχατα συστατικά της ύλης είναι τα quarks και τα λεπτόνια ενώ οι αλληλεπιδράσεις τους περιγράφονται ως ανταλλαγή φωτονίων, γλοιονίων, σωματίων W,Z και βαρυτονίων.

Στο επίκεντρο των ερευνητικών ενδιαφερόντων της θεωρητικής φυσικής υψηλών ενεργειών είναι είναι η ανάλυση των διαδικασιών παραγωγής και διάσπασης των σωματιδίων Higgs στα πλαίσια του Κ.Π. και της υπερσυμμετρικής επέκτασης του, η μελέτη της μη διαταρακτικής δομής (σολιτόνια, μεμβράνες, κοσμικές χορδές) του Κ.Π. και άλλων ρεαλιστικών εναλλακτικών μοντέλων και του ρόλου των εκτεταμένων αυτών αντικειμένων στην Κοσμολογία. Τα τελευταία ελπίζομε να ανοίξουνε ένα νέο παράθυρο μετά την πρόσφατη ανίχνευση των σωματιδίων Higgs.

Η ανάπτυξη του μαθηματικής διατύπωσης της κβαντικής βαρύτητας και η μελέτη της βαρυτικής αλληλεπίδρασης στους χωροχρόνους de Sitter και Robertson - Walker, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της κοσμολογικής σταθεράς και την καλύτερη κατανόηση του μυστηρίου της σκοτεινής ύλης στο Σύμπαν, καθώς και η αναζήτηση στα πλαίσια της θεωρίας των χορδών της ενοποιημένης περιγραφής όλων των αλληλεπιδράσεων, κατέχουν σημαντική θέση στις δραστηριότητες των θεωρητικών του τομέα μας.

Τέλος, ξεχωριστή προσπάθεια μερικών μελών της ομάδας μας αποτελεί η αναλυτική και αριθμητική μελέτη της δυναμικής των μαγνητικών φυσαλίδων σε μαγνητικά υλικά και των δινών σε λεπτά υπεραγώγιμα υμένια. Πρόκειται για θέματα μεγάλης σημασίας τόσο για την κατανόηση από πρώτες αρχές της συμπεριφοράς των σολιτονίων στα παραπάνω συστήματα όσο και για την ανάλυση συναφών τρεχόντων πειραμάτων στη Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης.

Ιστοσελίδα Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr