Προπτυχιακές Σπουδές

Πιστοποιημένο (accredited) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) διάρκειας 4 ετών, με 240 ECTS, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Φυσικής. Το ΠΠΣ Φυσικής αξιολογήθηκε από εξωτερική επιτροπή της ΑΔΙΠ και πιστοποιήθηκε ότι «συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)». Η πιστοποίηση ισχύει για τέσσερα έτη, από 14-11-2019 έως 13-11-2023.  Η Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης είναι διαθέσιμη εδώ και το επίσημο πιστοποιητικό εδώ.
 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών
Ο νέος οδηγός προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2009 για όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF (22 σελίδες).  Η πλήρης περιγραφή   του σκοπού, διδακτέας ύλης, και βιβλιογραφίας των μαθημάτων είναι διαθέσιμη στην εδώ, ενώ τα αναλυτικά περιγράμματα όλων των μαθημάτων εδώ. Πιο αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Γραμματεία φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

Οδηγός Πρωτοετών Φοιτητών
Ο οδηγός πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24  είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF (22 σελίδες).  Ο οδηγός περιλαμβάνει μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες σκοπό έχουν να διευκολύνουν την προσαρμογή των πρωτοετών στο περιβάλον του Τμήματος Φυσικής.

Πολιτική Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο αρχείο PDF.

Κατάλογος Συγγραμμάτων
Ο κατάλογος των προτεινόμενων προς επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων για το ακαδημαΐκό έτος 2023-24 είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων του συστήματος Εύδοξος.

Προσφερόμενα Μαθήματα
Για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 ο κατάλογος με τα προσφερόμενα μαθήματα βρίσκεται εδώ και το πρόγραμμα μαθημάτων εδώ.
Τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο τελευταίων εξαμήνων βρίσκονται εδώ.

Διάρθρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος

Συνοπτικά για να αποκτήσει το Πτυχίο Φυσικής ένας φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει:

 • Να φοιτήσει στο Τμήμα για τουλάχιστον 8 εξάμηνα, κατά την διάρκεια των οποίων να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς μια σειρά από μαθήματα από τα οποία να συλλέξει συνολικά τουλάχιστον 240 ECTS (=European Credit Transfer System).
 • Από τα 240 ECTS τα οποία θα αποκτήσει ο φοιτητής, 145 πρέπει να προέρχονται από τα 22 Υποχρεωτικά Μαθήματα του Τμήματος (Κατηγορία Α), τουλάχιστον 40 από Μαθήματα της Κατηγορίας Β, και το υπόλοιπο - αν υπάρχει - από μαθήματα της Κατηγορίας Γ.

Τα μαθήματα τα οποία προσφέρει το Τμήμα Φυσικής κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μαθήματα Κατηγορίας Α - «Υποχρεωτικά»
  Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα είναι 22, είναι τα βασικότερα μαθήματα του Τμήματος και παρουσιάζονται στον Πίνακα A του Οδηγού Σπουδών (συμβουλευτείτε το αρχείο PDF) Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος, στο Xειμερινό ή στο Eαρινό, ή και στα δύο εξάμηνα. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς τα μαθήματα αυτά, τα οποία αντιστοιχούν σε 145 ECTS.
 • Μαθήματα Κατηγορίας Β – «Γενικές Κατευθύνσεις Φυσικής»
  Τα μαθήματα της Kατηγορίας B προσφέρονται από το Τμήμα και παρουσιάζονται στον Πίνακα Β του Οδηγού Σπουδών (συμβουλευτείτε το αρχείο PDF). Τα μαθήματα είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου και προσφέρουν γνώσεις σε κύριες κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής. Oι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήματα της Κατηγορίας Β τα οποία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 40 ECTS.
 • Μαθήματα Κατηγορίας Γ – «Ειδικά Θέματα Φυσικής»
  Τα μαθήματα της Kατηγορίας Γ περιλαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που προσφέρει το Τμήματος Φυσικής, καθώς και μαθήματα τα οποία προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην αρχή κάθε εξαμήνου με βάση τον διαθέσιμο αριθμό διδασκόντων και αξιολογώντας τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες το Τμήμα καταρτίζει τη λίστα των μαθημάτων που θα προσφέρει στην Κατηγορία Γ. Αποφασίζει επίσης ποια από τα μαθήματα τα οποία προσφέρουν άλλα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.

Σημειώνεται ότι η Πτυχιακή Εργασία δεν είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά αποτελεί μάθημα Κατηγορίας Γ με 12 ECTS. Οι πτυχιακές Εργασίες από το 2014 μέχρι και σήμερα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στη βιβλιοθήκη του Παν. Κρήτης, ενώ ο πλήρης κατάλογος αυτών που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα Φυσικής είναι διαθέσιμος εδώ.

Κύριοι Κανόνες Φοίτησης

Οι ακόλουθοι πέντε κανόνες καθορίζουν τον τρόπο επιλογής μαθημάτων στο Τμήμα Φυσικής:

 1. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων τα οποία ένας φοιτητής μπορεί να δηλώσει προς παρακολούθηση κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου είναι οκτώ (8).
 2. Κάθε εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι το πολύ οκτώ (8) μαθήματα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
  1. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα Κατηγορίας Α προηγουμένων εξαμήνων τα οποία δεν έχει περάσει, με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Α.
  2. Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα Κατηγορίας Α του εξαμήνου φοίτησης στο οποίο είναι εγγεγραμμένος με τη σειρά που αυτά εμφανίζονται στον Πίνακα Α.
  3. Όποια μαθήματα από την Κατηγορία Β ή Γ επιθυμεί.
 3. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς (=«περάσει») ένα μάθημα πρέπει α) να το έχει συμπεριλάβει στην δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου και β) να έχει αξιολογηθεί είτε κατά το ίδιο εξάμηνο είτε κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου με προβιβάσιμο βαθμό, δηλαδή με βαθμό ανώτερο ή ίσο του πέντε (5). Ο ελάχιστος βαθμός αξιολόγησης είναι το μηδέν (0), ο μέγιστος το δέκα (10), και η ελάχιστη υποδιαίρεση βαθμού το μισό (0.5).
 4. Αν ένας φοιτητής δεν έχει προβιβάσιμο βαθμό (=«περάσει») σε ένα προπτυχιακό μάθημα το οποίο δήλωσε στο Χειμερινό ή στο Εαρινό εξάμηνο ενός ακαδημαϊκού έτους μπορεί να εξεταστεί σε αυτό κατά τη διάρκεια της περιόδου του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Αν αποτύχει και στην περίοδο του Σεπτεμβρίου πρέπει να το συμπεριλάβει σε δήλωση μαθημάτων επομένου εξαμήνου φοίτησης για να μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό.
 5. Αν ένας φοιτητής έχει αποκτήσει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού ή του Εαρινού εξαμήνου μπορεί αν το επιθυμεί να εξεταστεί και πάλι σε αυτό κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους για να βελτιώσει την βαθμολογία του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τη Γραμματεία το αργότερο 15 μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου ότι επιθυμεί να προσέλθει στις εξετάσεις. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ο μεγαλύτερος από τους δύο βαθμούς.

Ο βαθμός Πτυχίου υπολογίζεται αθροίζοντας το γινόμενο του βαθμού (από 5 έως 10) σε κάθε μάθημα το οποίο έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής επί τα αντίστοιχα ECTS του μαθήματος, και διαιρώντας το με το άθροισμα όλων των ECTS των μαθημάτων αυτών. Το αποτέλεσμα δίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 240 μονάδες ECTS αφαιρούνται από τον υπολογισμό του μέσου όρου τα επιπλέον μαθήματα της Κατηγορίας Β και Γ με τη μικρότερη βαθμολογία, διατηρώντας πάντοτε συνολικό άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο των 240 ECTS.

Με την απόκτηση του Πτυχίου τους οι απόφοιτοι λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς τους και βεβαίωση γνώσεως χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών

Σε εφαρμογή του νόμου 4777/2021 (Άρθρα 34, 38 και 54) όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4957/2022 ('Αρθρα 76, 454) ορίζεται η ανώτατη διάρκεια σπουδών στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής η οποία συνοπτικά έχει ως εξής:

 • Φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 και αργότερα, η ανώτατη διάρκεια σπουδών είναι έξι (6) έτη. 
 • Φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν πριν από το 2017-18 πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2024-25. 
 • Φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν από το 2017-18 έως και το 2020-21 πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2026-27. 

Ο νόμος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις και εξαιρέσεις, ειδικά για φοιτητές που βρίσκονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης, ή έχουν κάνει αναστολή σπουδών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα είναι διαθέσιμες στο ακόλουθο αρχείο PDF ή από τη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Αντιγραφή και Λογοκλοπή

Το Τμήμα Φυσικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πράξεις αντιγραφής και λογοκλοπής και θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτές. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει πάρει απόφαση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών (αρχείο PDF).

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προσφέρει ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 και στη συνέχεια ένα αυτοτελές πρόγραμμα Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μετά την ολοκλήρωσή του, προσφέρει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας στους φοιτητές της ΣΘΤΕ που την επιθυμούν. Μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος αυτού, παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και συγκεκριμένα στο αρχείο εδώ.

Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής επιθυμούν μπορούν να συμπεριλάβουν κάποια από τα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος μεταξύ των 8 της δήλωσή τους. Τα ECTS των παραπάνω μαθημάτων δεν θα προσμετρούνται στα 240 ECTS τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση του Πτυχίου Φυσικής, και κατά συνέπεια ούτε στον τελικό βαθμό Πτυχίου. Θα εμφανίζονται απλά στην αναλυτική βαθμολογία ως επιπλέον μαθήματα και θα δίνουν τη δυνατότητα στη ΣΘΤΕ να τα προσμετρήσει ώστε να απονείμει το πιστοποιητικό Διδακτικής Επάρκειας.

Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2015-16 έχουν ήδη εξασφαλισμένη τη Διδακτική Επάρκεια και δεν είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα.

Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Φυσικής προτείνει το ακόλουθο πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο μπορεί να ακολουθήσει ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει της σπουδές του μέσα σε 8 εξάμηνα φοίτησης. Το κάθε μάθημα αναφέρεται με το συνοπτικό του όνομα καθώς και με τον κωδικό του, μέσα σε παρένθεση, όπως αυτός αναγράφεται στον Πίνακα Α, ενώ δίπλα σε αυτό δίνεται ο φόρτος εργασίας σε ECTS καθώς και οι ώρες διδακσκαλίας ανά εβδομάδα. Μαθήματα επιλογής (της Κατηγορίας Β ή Γ) δηλώνονται με το γενικό όνομα «Μάθημα Επιλογής» και μια που δεν έχουν όλα τον ιδιο φόρτο, δεν αναφέρονται τα αντίστοιχα ECTS.

 
Α Εξάμηνο ECTS Ώρες Β Εξάμηνο ECTS Ώρες
Φ101. Γενική Φυσική Ι
Φ111. Γενικά Μαθηματικά Ι
Φ113. Μαθηματικά για Φυσικούς Ι
Φ150. Χρήσεις του Υπολογιστή
Φ011. Αγγλικά για Φυσικούς Ι
7
7
7
4
4
6
6
6
3
3
Φ102. Γενική Φυσική ΙΙ
Φ112. Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Φ108. Εργαστήριο Φυσικής Ι - Μηχανική & Θερμοδυναμική
Φ151. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ (Γλώσσα C)
Φ012. Αγγλικά για Φυσικούς ΙΙ
8
7
7
6
4
7
6
3
3
3
Γ Εξάμηνο ECTS Ώρες Δ Εξάμηνο ECTS Ώρες
Φ201. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική Ι
Φ211. Διαφορικές Εξισώσεις Ι
Φ207. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ - Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
.
.
6
6
3
4
4
Φ202. Εισαγωγή στην Σύγχρονη Φυσική ΙΙ
Φ204. Κλασική Μηχανική
Φ208. Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ - Οπτική
Φ212. Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
7
.
6
6
3
6
4
Ε Εξάμηνο ECTS Ώρες ΣΤ Εξάμηνο ECTS Ώρες
Φ303. Κβαντομηχανική Ι
Φ405. Θερμοδυναμική & Στατιστική Φυσική
Φ307. Προχωρημένα Εργαστήρια Ι
Μάθημα Επιλογής
7
7
7
.
6
6
3
4
Φ301. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
.
.
.
.
6
4
4
4
4
Ζ Εξάμηνο ECTS Ώρες Η Εξάμηνο ECTS Ώρες
Φ403. Από τα Quarks έως το Σύμπαν
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
7
.
.
.
4
4
4
4
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
.
.
.
.
.
4
4
4
4
4

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ενδεικτικό, και ένας φοιτητής είναι ελεύθερος να το αναμορφώσει όπως αυτός επιθυμεί, το Τμήμα Φυσικής θεωρεί ότι δεν είναι συνετό να υπάρχουν σημαντικές αλλαγές σε αυτό. Η διδακτέα ύλη που καλύπτεται από τα μαθήματα προχωρημένων εξαμήνων αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας τους γίνεται με την υπόθεση ότι ο φοιτητής έχει κατανοήσει το περιεχόμενο όλων των προηγούμενων μαθημάτων.

Με εξαίρεση τα τέσσερα Εργαστήρια Φυσικής κανένα μάθημα δεν έχει αυστηρά προαπαιτούμενα. Αν όμως ένας φοιτητής επιθυμεί να δηλώσει ένα προχωρημένο μάθημα ενώ δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε βασικά μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων συνιστάται να ζητήσει τη συμβουλή του διδάσκοντα ή του Συμβούλου Καθηγητή του.

Επιδόσεις στις Εξετάσεις και Αξιολογήσεις Μαθημάτων από τους Φοιτητές

Η Επιτροπή Προπυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής παρακαλουθεί στενά τις επιδόσεις των φοιτητών στα προσφερόμενα μαθήματα. Στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου δημοσιοποιείται στους διδάσκοντες και γίνονται διαθέσιμα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ιστογράμματα των επιδόσεων των φοιτητών.​
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι επιδόσεις των φοιτητών στις εξετάσεις για τα τελευταία έτη, σε μορφή αρχείων PDF.  Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά περιορίζεται στα μέλη και στους φοιτητές του Τμήματος  Φυσικής. (Θα σας ζητηθεί το e-mail σας της μορφής @physics.uoc.gr ή @edu.physics.uoc.gr και το αντίστοιχο password που έχετε.)

Ακαδημαϊκό Έτος Εξετάσεις Ιανουαρίου Εξετάσεις Ιουνίου Εξετάσεις Σεπτεμβρίου
2011-12 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2012-13 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2013-14 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2014-15 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2015-16 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2016-17 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2017-18 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2018-19 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2019-20 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2020-21 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2021-22 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2022-23 Αρχείο PDF Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2023-24 Αρχείο PDF - -

Επιπλέον, το Τμήμα Φυσικής συμβουλεύεται την άποψη των φοιτητών σχετικά με κάθε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και διατηρεί ηλεκτρονικά αρχεία με την αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους ίδιους τους φοιτητές, ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 έως και σήμερα. Την αξιολόγηση αυτή των μαθημάτων μελετά προσεκτικά η Επιτροπή Σπουδών και ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής όταν προτείνει την ανάθεση των διαφόρων μαθημάτων και επιπλέον λαμβάνεται σοβαρά υπόψην στις κρίσεις εξέλιξης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 
​Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι αξιολογήσεις των φοιτητών για τα τελευταία έτη σε μορφή αρχείων PDF.  Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά περιορίζεται στα μέλη και στους φοιτητές του Τμήματος  Φυσικής. (Θα σας ζητηθεί το e-mail σας της μορφής @physics.uoc.gr ή @edu.physics.uoc.gr και το αντίστοιχο password που έχετε.)

Ακαδημαϊκό Έτος Χειμερινό Εξάμηνο Εαρινό Εξάμηνο 
2012-13 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2013-14 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2014-15 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2015-16 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2016-17 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2017-18 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2018-19 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2019-20 Αρχείο PDF -
2020-21 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2021-22 Αρχείο PDF Αρχείο PDF
2022-23 Αρχείο PDF Σύνδεσμος
2023-24 Σύνδεσμος Σύνδεσμος

Η κατανομή των εγγραφών, διαγραφών και αποφοίτων για όλη την ιστορία του Τμήματος,  παρουσιάζεται στο ακόλουθο ιστόγραμμα:
 


 

Η κατανομή των βαθμών πτυχίου του συνόλου των 2242 αποφοίτων του Τμήματος (από το 1982 μέχρι και τον Απρίλιο του 2019) ως συνάρτηση της διάρκειας σπουδών τους παρουσιάζεται στο ακόλουθο ιστόγραμμα. Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, η τυπική διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Φυσικής είναι 4 έτη για φοιτητές με πάνω από ~17,000 μόρια εισαγωγής ενώ αυξάνεται στα 6 έτη για το 50% των εισακτέων που αποφοιτούν.

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr