ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οι κατατάξεις πτυχιούχων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ92983/Ζ1/11-06-2015 (ΦΕΚ1329 τ. Β/02-07-2015) και με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν4485/2017.

Κατηγορίες κατατασσόμενων: πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, σε ποσοστό 12% επί του αριθμού εισακτέων (σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3).

Η κατάταξη στο Τμήμα Φυσικής γίνεται με γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Η ημερομηνία των εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022 και οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 1 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής.

Το έτος κατάταξης και η κατοχύρωση μαθημάτων των επιτυχόντων στις εξετασεις, αποφασίζεται από την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής με βάση την αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου, και τα αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη Γραμματεία του Τμήματος κ. Ε. Καντιδάκη (kandida@physics.uoc.gr, 2810-394308).

 

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η Γ.Σ. του Τμήματος Φυσικής αποφάσισε οι κατατάξεις όλων των υποψηφίων που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και στη συνέχεια, να γίνονται μέσω γραπτών εξετάσεων στα ακόλουθα τρία μαθήματα: (α) Μηχανική και Θερμοδυναμική, (β) Ηλεκτρισμό και Μαγνητισμό, (γ) Γενικά Μαθηματικά I. Η ύλη των εξετάσεων στα μαθήματα αυτά καθορίζεται ως εξής:

(α) Μηχανική και Θερμοδυναμική

 1. Mέση ταχύτητα και επιτάχυνση, στιγμιαία ταχύτητα και επιτάχυνση, 2ος νόμος του Nεύτωνα σε μία διάσταση, αναλυτική και αριθμητική λύση.
 2. 2ος νόμος του Nεύτωνα σε δύο και τρεις διαστάσεις.
 3. Έργο, ενέργεια, δυναμική ενέργεια, διατήρηση της ενέργειας.
 4. 3ος νόμος του Nεύτωνα, ορμή, κρούσεις.
 5. Περιστροφή στερεού σώματος περί σταθερό άξονα, ροπή δύναμης, στροφορμή, κινητική ενέργεια, ροπή αδρανείας.
 6. Περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς.
 7. Kίνηση στερεού σώματος, ροπή δυνάμεων, στροφορμή, κινητική ενέργεια.
 8. Tαλαντώσεις.
 9. Νόμος Παγκόσμιας Έλξης.
 10. Mηχανική ρευστών.
 11. Kυματική κίνηση, κύματα σε χορδή, ηχητικά κύματα, επαλληλία κυμάτων.
 12. Θερμοκρασία, θερμική διαστολή, ιδανικά αέρια, 1ος νόμος Θερμοδυναμικής.
 13. Kινητική θεωρία αερίων, θερμικές μηχανές, εντροπία, 2ος νόμος Θερμοδυναμικής.

Bιβλιογραφία:

 1. R.A. Serway, J.W. Jewett "Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς", τόμος I, Eκδόσεις Κλειδάριθμος, (2012).
 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Φυσική", Τόμος Α, Eκδόσεις Δαρδάνος, (2012).
 3. Βιβλία Φυσικής Β και Γ Λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας).
 

(β) Ηλεκτρισμός και Μαγνητισμός

 1. Hλεκτρικά πεδία, νόμος Coulomb, νόμος Gauss.
 2. Hλεκτρικό δυναμικό.
 3. Πυκνωτές, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση.
 4. Kυκλώματα συνεχούς ρεύματος, μαγνητικά πεδία.
 5. Πηγές μαγνητικού πεδίου, νόμος Biot- Savart, νόμος Ampere.
 6. Nόμος Faraday, επαγωγή, πηνία.
 7. Kυκλώματα εναλλασσομένου ρεύματος.
 8. Eξισώσεις Maxwell, ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
 9. H φύση του φωτός, νόμοι γεωμετρικής Oπτικής.
 10. Γεωμετρική Oπτική, κάτοπτρα, φακοί.
 11. Συμβολή του φωτός.
 12. Περίθλαση και πόλωση του φωτός.

Bιβλιογραφία:

 1. R.A. Serway, J.W. Jewett "Φυσική για επιστήμονες και μηχανικούς", τόμος II, Eκδόσεις Κλειδάριθμος, (2012).
 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, "Φυσική", Τόμος Β, Eκδόσεις Δαρδάνος, (2012).
 3. Βιβλία Φυσικής Β και Γ Λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής Παιδείας).
 

(γ) Γενικά Μαθηματικά Ι

 1. Προκαταρκτικά: Ευθείες, Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις, εκθετικές συναρτήσεις, αντίστροφες συναρτήσεις και λογάριθµοι, τριγωνοµετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους, παραµετρικές εξισώσεις.
 2. ‘Ορια και συνέχεια: Ρυθµοί µεταβολής και όρια, εύρεση ορίων και πλευρικών ορίων, άπειρα όρια, συνέχεια, εφαπτόµενες ευθείες.
 3. Παράγωγοι και Εφαρμογές: Η παράγωγος ώς συνάρτηση, η παράγωγος ως ρυθµός µεταβολής, παράγωγοι γινοµένου πηλίκου και αρνητικής δύναµης, παράγωγοι τριγωνοµετρικών συναρτήσεων, κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης, παραγώγιση πεπλεγµένης συνάρτησης. Ακρότατα συναρτήσεων, θεώρηµα µέσης τιµής, σχήµα γραφικής παράστασης, κατασκευή µοντέλων και βελτιστοποίηση, γραµικοποίηση, διαφορικά, µέθοδος του Newton, τύπος του Taylor.
 4. Ολοκλήρωση: Αόριστα ολοκληρώµατα, κανόνες ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση µε αντικατάσταση, εκτίµηση ποσοτήτων µε χρήση πεπερασµένων αθροισµάτων, αθροίσµατα Riemann και ορισµένα ολοκληρώµατα, θεώρηµα µέσης τιµής και θεµελιώδες θεώρηµα ολοκλήρωσης, υπολογισµός ορισµένων ολοκληρωµάτων µε αντικατάσταση, αριθµητική ολοκλήρωση, κύριοι τύποι ολοκλήρωσης, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, µερικά κλάσµατα, τριγωνοµετρικές αντικαταστάσεις, τύποι ολοκληρωµάτων, συστήµατα υπολογιστικής άλγεβρας, ολοκλήρωση Monte Carlo, γενικευµένα ολοκληρώµατα.
 5. Εφαρµογές Ολοκληρωµάτων: Υπολογισµός όγκων µε διατµήσεις και περιστροφή γύρω από τον άξονα, µοντέλα όγκων µε χρήση κυλινδρικών φλοιών, µήκη καµπυλών στο επίπεδο, ελατήρια αντλίες και ανελκυστήρες, δυνάµεις ρευστών, ροπές και κέντρα µάζας.
 6. Υπερβατικές συναρτήσεις: Λογάριθµοι, εκθετικές συναρτήσεις, παράγωγοι αντιστρόφων τριγωνοµετρικών συναρτήσεων , ολοκληρώµατα, υπερβολικές συναρτήσεις.
 7. Άπειρες Σειρές: Όρια ακολουθιών, υποακολουθίες, φραγµένες ακολουθίες, µεθοδος Picard, άπειρες σειρές, σειρές µε µή αρνητικούς όρους, εναλασσόµενες σειρές, απόλυτη σύγκλιση, υπό συνθήκες σύγκλιση, δυναµοσειρές, σειρές Taylor και MacLaurin, εφαρµογές δυναµοσειρών, σειρές Fourier, σειρές Fourier ηµιτόνων και συνηµιτόνων.

Bιβλιογραφία:

 1. R.L. Finney, M.D. Weir, F.R. Giordano, "Aπειροστικός Λογισμός", Tόμος Ι και Tόμος II, Addison-Wesley Press, Mετάφραση Μ. Αντωνογιαννάκης, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, (2001).
 2. M. Spivak, "Διαφορικός και Oλοκληρωτικός Λογισμός", Publish-or-Perish Press, Mετάφραση: A. Γιαννόπουλος, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, (2010).
 3. Βιβλία Μαθηματικών Β και Γ λυκείου (Κατεύθυνσης και Γενικής παιδείας).

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr