Διδακτική Επάρκεια

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών προσφέρει ύστερα από έγκριση της Συγκλήτου στους  φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τμήμα Φυσικής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 και στη συνέχεια ένα αυτοτελές πρόγραμμα Διδακτικής Επάρκειας το οποίο, μετά την ολοκλήρωσή του, προσφέρει Διδακτική Επάρκεια στους φοιτητές της ΣΘΤΕ που την επιθυμούν. Μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος αυτού, παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, και συγκεκριμένα εδώ.
 
Όσοι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής επιθυμούν μπορούν να συμπεριλάβουν κάποια από τα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος μεταξύ των 8 της δήλωσή τους. Τα ECTS των παραπάνω μαθημάτων δεν θα προσμετρούνται στα 240 ECTS τα οποία απαιτούνται για την απόκτηση του Πτυχίου Φυσικής, και κατά συνέπεια ούτε στον τελικό βαθμό Πτυχίου. Θα εμφανίζονται απλά στην αναλυτική βαθμολογία ως επιπλέον μαθήματα και θα δίνουν τη δυνατότητα στη ΣΘΤΕ να τα προσμετρήσει ώστε να απονείμει το πιστοποιητικό Διδακτικής Επάρκειας.
 
Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2015-16 έχουν ήδη εξασφαλισμένη τη Διδακτική Επάρκεια και δεν είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν τα παραπάνω μαθήματα.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr