Πρακτική Άσκηση Τμήματος Φυσικής

Σας προσκαλούμε την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΣΤΙΣ 11:00 σε μια συνάντηση για την πρακτική Άσκηση στο Αμφιθέατρο Ξ/Π.

12/04/2021

Επικαιροποιημένος Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Φυσικής

Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής να ασκηθούν αμειβόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συναφείς με το αντικείμενο της Φυσικής.

Η Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα επιλογής του Τμήματος Φυσικής. Έχει διάρκεια 3 μήνες πλήρους απασχόλησης, και λαμβάνει 20 ECTS, εκ των οποίων 3 προσμετρούνται για τη λήψη πτυχίου (κωδ. Μαθήματος ΦΥΣ-4092), ενώ τα υπόλοιπα αναγράφονται στο  Παράρτημα Διπλώματος (κωδ. Μαθήματος ΦΥΣ-4091). Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που βρίσκονται στο δεύτερο ή μεγαλύτερο έτος σπουδών τους τη στιγμή της υποβολής της αίτησης Πρακτικής Άσκησης. Η Πρακτική Άσκηση διαρκεί 3 μήνες πλήρους  απασχόλησης και μπορεί να πραγματοποιηθεί το Εαρινό Εξάμηνο, ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, πριν την έναρξη του Χειμερινού Εξαμήνου.

Συνεπώς, ο/η ασκούμενος/η δε μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της Άσκησης, αφού η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μάθημα του Προγράμματος Σπουδών. Μπορεί όμως να έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του/της  υποχρεώσεις και μην έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς:

Η επικύρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να ασκηθούν καθορίζεται από την χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί για το πρόγραμμα κάθε χρόνο. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι:

 • η αναλυτική βαθμολογία (70% κανονικοποιημένο)
 • το σύνολο των ECTS  που αντιστοιχούν στα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς (30% κανονικοποιημένο)
 • η Πρόταση Άσκησης του φοιτητή.

Η Πρόταση Άσκησης δεν βαθμολογείται, αλλά πρέπει να κατατεθεί για να είναι η αίτηση του φοιτητή έγκυρη, και πρέπει να  ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:

 1. Να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα.
 2. Να περιγράφει τα καθήκοντα του φοιτητή στον φορέα.
 3. Να περιγράφει τη συνάφεια του θέματος της Άσκησης με την επιστήμη της Φυσικής. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο φοιτητών, επιλέγεται ο φοιτητής με το μεγαλύτερο αριθμό ECTS.

Για να θεωρείται πλήρης, η αίτηση για Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει:

 1. Έντυπο Αίτησης που χορηγείται από τη γραμματεία και συμπληρώνεται από τον φοιτητή
 2. Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
 3. Πρόταση φοιτητή για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (η πρόταση συντάσσεται σε συνεργασία με τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω) στην κ. Παττακού.

Tο 5% των θέσεων πρακτικής άσκησης που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ (από αυτές που διατίθενται σε χρονικό διάστημα ενός έτους), θα διατίθεται σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/τριες του Προπτυχιακού Προγράμματος  Σπουδών που αποτελούν ΑΜΕΑ, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την υπαγωγή σε αυτή την κατηγορία, καταθέτοντας μαζί με την αίτησή τους για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης, μια υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι είναι ΑΜΕΑ. Η  αξιολόγηση των αιτήσεων αυτής της κατηγορίας και η επιλογή των φοιτητών/ητριών για υλοποίηση πρακτικής άσκησης θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν αιτήσεις από ΑμεΑ, οι θέσεις αυτές  κατανέμονται στους άλλους φοιτητές που αιτούνται τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης.

Οι αιτήσεις συλλέγονται από τη γραμματεία του τμήματος και πρωτοκολλούνται. Η επιλογή προτείνεται από την Επιτροπή Επιλογής και επικυρώνεται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Φυσικής. Τα αποτελέσματα της επιλογής ανακοινώνονται στους  φοιτητές στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος αλλά και με email.

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής μπορούν να κατατεθούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής. Αφού ανακοινωθούν τα οριστικά  Αποτελέσματα οι φοιτητές καταθέτουν τα δικαιολογητικά έναρξης (Καρτέλα, Βεβαίωση ΑΜΑ από ΕΦΚΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου, Εντολή Εξουσιοδότηση) για την έγκριση και την προετοιμασία των Συμφωνητικών από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα  Συμφωνητικά εκτυπώνονται για κάθε συμβαλ. μέλος και υπογράφονται από το Φοιτητή/τρια το Φορέα, τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και τον Πρόεδρο της Ε.Ε. του ΕΛΚΕ. Κατά τη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές  συμπληρώνουν το Εβδομαδιαίο Ημερολόγιο Πρακτικής Άσκησης το οποίο παραδίδουν στο τέλος με το Δελτίο Αξιολόγησης του Φορέα και την Τελική Γραπτή Έκθεση στον Ακαδημαϊκό Επόπτη, ο οποίος ετοιμάζει το Δελτίο Αξιολόγησης Ακαδ. Επόπτη. Επίσης,  συμπληρώνουν τα Απογραφικά Δελτία Εισόδου και Εξόδου και το Ερωτηματολόγιο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης καθώς και ότι άλλο ορίζεται στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη του Επιστημονικά υπεύθυνου της Πρακτικής του Τμήματος.

Η μηνιαία αποζημίωση του φοιτητή ανέρχεται στα 280 ευρώ μηνιαίως. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης αναλαμβάνει να ασφαλίσει επικουρικώς τον εκπαιδευόμενο κάθε μήνα για την κάλυψη ατυχήματος στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών που πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση ρυθμίζονται στον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης.

Επιστημονικά υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης είναι η κ. Βασιλική Παυλίδου.

Ως μέλη της Επιτροπής Επιλογής Πρακτικής Άσκησης ορίζονται οι: Β. Παυλίδου (πρόεδρος), Α. Ζέζας, Α. Γεωργακίλας, με Αναπλ. Πρόεδρο τον Ν. Τσάμη και Αναπλ. Μέλος τον Ξ. Ζώτο.

Ως μέλη της επιτροπής ενστάσεων Πρακτικής Άσκησης ορίζονται οι: Ι. Κομίνης, Κ. Μακρής, Β. Νιάρχος με Αναπλ. μέλη Ι. Παπαδάκης και Γ. Αθανασίου.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (Μάρτιος 2024)

Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις Πρακτικής

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης 2024 (ορθή επανάληψη)

Οριστικά αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2024

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Επίσης με προσωπικό e-mail. Με την ανακοίνωση του προσωρινού πίνακα θα δοθεί δυνατότητα ενστάσεων για 5 εργάσιμες ημέρες.

  Οδηγίες - Διαδικασίες - Έντυπα

  Το πρώτο βήμα είναι να βρείτε τον φορέα στον οποίο θέλετε να ασκηθείτε, να βρείτε έναν επιβλέποντα για την Πρακτική σας Άσκηση στον φορέα αυτό, και, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα, να συμφωνήσετε σε ένα πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (τι θα κάνετε   κατά τη διάρκεια της άσκησής σας στο φορέα).

  Περισσότερες πληροφοριές, διαδικασίες, και έντυπα για την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Καταθέτετε τα ακόλουθα 3 έγγραφα:

  • Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
  • Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
  • Πρόταση φοιτητή για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (η πρόταση συντάσσεται σε συνεργασία με τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα, σύμφωνα με τις οδηγίες παρακάτω) στην κ. Παττακού.

  Η πρόταση φοιτητή πρέπει να είναι μια παρουσίαση, έως μία σελίδα Α4, του προγράμματος άσκησης που θέλει να ακολουθήσει ο φοιτητής, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σε συνεργασία με τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα Άσκησης.   Η Πρόταση Άσκησης δεν βαθμολογείται, αλλά πρέπει να κατατεθεί για να είναι η αίτηση του φοιτητή έγκυρη, και πρέπει να ικανοποιεί τα εξής κριτήρια:

  1. Να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα στον προτεινόμενο φορέα.
  2. Να περιγράφει τα καθήκοντα του φοιτητή στον φορέα.
  3. Να περιγράφει τη συνάφεια του θέματος της Άσκησης με την επιστήμη της Φυσικής.

  Επικοινωνία

  Παλαιές Προσκλήσεις [+/-]

  Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστημιούπολη Βουτών - TK 70013 Βασιλικά Βουτών, Ελλάδα
  τηλ: +30 2810 394300 - email: chair@physics.uoc.gr