Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές του Τμήματος Φυσικής να ασκηθούν αμειβόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Φυσικής. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”.

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική και έχει διάρκεια 3 μήνες πλήρους απασχόλησης. Λαμβάνει 20 ECTS, εκ των οποίων 3 προσμετρώνται στη λήψη Πτυχίου, ενώ τα υπόλοιπα αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος. Ο κωδικός του μαθήματος είναι ΦΥΣ-4093.

Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών είναι: η αναλυτική βαθμολογία (70%), "τα ETCS που έχουν κατοχυρώσει (30%)", και η πρόταση άσκησης του φοιτητή (δεν βαθμολογείται, αλλά πρέπει να κατατεθεί για να είναι έγκυρη η αίτηση).

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής μπορούν να κατατεθούν έως και 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Επιτροπή Ενστάσεων Πρακτικής

Η επικύρωση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (Δεκέμβριος 2019)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (Μάιος 2019)

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Φυσικής (Δεκέμβριος 2018)

Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2020

Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης 2019

Προσωρινά αποτελέσματα αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης - Μάιος 2019